Oferty podróży

Ogólne warunki ofert wycieczkowych

Ogólne warunki ofert wycieczkowych


Stosunek prawny pomiędzy uczestnikiem podróży (zwanym dalej „podróżnym“) a Europastadt GörlitzZgorzelec GmbH für Wirtschaftsentwicklung, Stadtmarketing und Tourismus (zwaną dalej „EGZ") regulują poniższe warunki podróży:

1. Zawarcie umowy

1.1 W momencie dokonywania rezerwacji (rezerwacji podróży) podróżny składa EGZ wiążącą ofertę do zawarcia umowy o podróż. Podróżny jest związany ofertą na okres 10 dni, licząc od następnego dnia po otrzymaniu oferty w EGZ. Umowa o podróż jest dla EGZ wiążąca, gdy potwierdzi ona podróżnemu rezerwację i opłatę za podróż (potwierdzenie rezerwacji). W przypadku rezerwacji dokonywanej przez podróżnego drogą elektroniczną, potwierdzenie przesłane przez EGZ także drogą elektroniczną nie stanowi potwierdzenia rezerwacji w powyższym znaczeniu.

1.2 Podróżny dokonujący zgłoszenia dokonuje rezerwacji podróży również dla wszystkich wymienionych w rezerwacji uczestników, jeżeli osobno i w sposób wyraźny oświadczy, że za zobowiązania umowne tych uczestników odpowiada tak, jak za swoje własne.

1.3 W momencie zawarcia lub niezwłocznie po zawarciu umowy podróżny otrzymuje zgodne z przepisami ustawowymi potwierdzenie zawarcia umowy. W przypadku, gdy potwierdzenie rezerwacji, o którym mowa w pkt. 1.1 lub potwierdzenie zawarcia umowy odbiega od treści rezerwacji, EGZ jest zobowiązana do przedłożenia nowej oferty, która jest dla niej wiążąca przez 10 dni, licząc od dnia następującego po dniu otrzymania oferty przez podróżnego. Umowa o podróż zawierana jest na podstawie tej nowej oferty, jeśli EGZ wskaże na tę rozbieżność, wypełni swoje ustawowe obowiązki obligujące ją do udzielenia informacji przed zawarciem umowy, a podróżny zaakceptuje tę ofertę w okresie ważności oferty. Może to nastąpić również za milczącą zgodą, np. poprzez wpłatę zaliczki lub uregulowanie pozostałej kwoty.

2. Płatności

2.1 W momencie zawarcia umowy oraz pod warunkiem:

- posiadania skutecznego zabezpieczenia przed niewypłacalnością oraz wręczenia podróżnemu poświadczenia o zawarciu ubezpieczenia zgodnie z § 651r BGB (niemiecki kodeks cywilny) i

- wypełnienia obowiązków informacyjnych zgodnie z  § 650t Nr 2 BGB (niemiecki kodeks cywilny) przez EGZ

może ona zażądać wpłaty zaliczki, która zostanie zaliczona na poczet ceny podróży. Wysokość zaliczki jest zależna od rodzaju zarezerwowanego świadczenia i podana w ofercie podróży. Zaliczka jest ponadto wykazana na potwierdzeniu rezerwacji/rachunku. Podróżny jest zobowiązany do jej wpłaty niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji/rachunku. Pozostała do zapłaty kwota jest również wykazana na potwierdzeniu rezerwacji/rachunku i należy jej dokonać na 30 dni przed rozpoczęciem podróży, o ile podróż nie może już zostać odwołana zgodnie z § 651h ust. 4 Nr 1 BGB (niemiecki kodeks cywilny) (dotyczy to przypadku nieosiągnięcia minimalnej liczby uczestników, tak jak to zostało tam szczegółowo określone) i jeśli nie uzgodniono innego terminu płatności. Jeżeli podróż została zarezerwowana w okresie krótszym niż na cztery tygodnie przed jej rozpoczęciem, to po spełnieniu warunków wymienionych w zdaniu 1 pkt. 2.1 cena podróży jest płatna natychmiast w pełnej wysokości. Jeżeli EGZ nie jest ustawowo zobowiązana do zabezpieczenia pieniędzy klientów, posiadanie zabezpieczenia przed niewypłacalnością oraz wydanie poświadczenia o zawarciu ubezpieczenia zgodnie z § 651r BGB (niemiecki kodeks cywilny) nie stanowi warunku wymagalności należności,. Dotyczy to w szczególności przypadku, gdy podróż trwa nie dłużej niż 24 godziny, nie obejmuje noclegu a cena podróży nie przekracza 500 euro.

2.2 EGZ może odstąpić od umowy jeżeli podróżny nie dokona płatności należnej przy uwzględnieniu wymogów prawnych, a zwłaszcza ustawowych nawet po otrzymaniu upomnienia i wyznaczeniu odpowiedniego dodatkowego terminu. EGZ może w takim przypadku żądać opłat za odstąpienie od umowy zgodnie z pkt. 4 niniejszych warunków podróży. Zwłoka w płatności nie zachodzi, jeśli podróżny jest uprawniony do odmowy dokonania zapłaty, gdy np. EGZ nie jest w stanie wykonać usługi turystycznej lub zaistniało już znaczące utrudnienia dla jej wykonania. Niniejsze regulacje nie wiążą się z odwróceniem ustawowego podziału ciężaru dowodu.

3. Zakres świadczenia; nieskorzystanie z usług turystycznych; zastrzeżenie możliwości wprowadzenia zmian

3.1 Zakres świadczenia określa umowa, uwzględniająca wymogi ustawowe. Ewentualne zobowiązania lub gwarancje podmiotów trzecich, w szczególności świadczeniodawców, nie mają wpływu na zakres świadczeń i nie są dla EGZ wiążące.

3.2 W przypadku, gdy podróżny po rozpoczęciu podróży nie skorzysta z poszczególnych usług turystycznych z przyczyn, które stanowią wyłącznie obszar jego ryzyka i nie wynikają z naruszenia umowy przez EGZ (np. w sytuacji wcześniejszego wyjazdu z przyczyn leżących wyłącznie po stronie podróżnego), nie ma on prawa do uzyskania zwrotu części kosztów podróży. Jeśli zakres usług, które nie zostały wykorzystane jest znaczący, a zwłaszcza skutkuje powstaniem oszczędności po stronie świadczeniodawcy, EGZ dołoży starań o uzyskanie od niego częściowego zwrotu, a w wypadku przyznania takiej rekompensaty o przekazanie jej podróżnemu. Nakłady poniesione przez EGZ w tym celu zostaną odliczone.

3.3 Podwyższenie kosztów podróży przez EGZ po zawarciu umowy możliwe jest w przypadku zajścia okoliczności, o których mowa w § 651f ust. 1 zdanie 1 Nr 2 BGB (niemiecki kodeks cywilny). Koszty podwyższone zostają o kwotę, o jaką w odniesieniu do podróżnego (włącznie z ewentualnymi innymi uczestnikami, dla których podróżny również zarezerwował podróż) nastąpił wzrost kosztów EGZ. Jeśli podwyższenie kosztów nie dotyczy bezpośrednio poszczególnych świadczeń dla podróżnych (np. kosztów transportów indywidualnych), lecz ma charakter bardziej ogólny (np. podwyższenie podatków), obliczenia dokonuje się w sposób proporcjonalny, zwłaszcza przy uwzględnieniu ogólnej liczby uczestników podróży.

3.4 Podróżny zostaje niniejszym poinformowany, że EGZ na podstawie zastrzeżenia możliwości wprowadzenia zmian w pkt. 3.3 zgodnie z 651f ust. 4 BGB (niemiecki kodeks cywilny) jest zobowiązana do obniżenia kosztów podróży, jeśli po zawarciu umowy i przed rozpoczęciem podróży zmienią się warunki finansowe określone w § 651f ust. 1 zdanie 1 Nr 2 BGB (niemiecki kodeks cywilny) (np. koszty transportu, podatki, opłaty lub kursy walut), skutkujące poniesieniem przez EGZ niższych kosztów.

3.5 Po zawarciu umowy EGZ może jednostronnie dokonać zmian innych warunków umowy niż koszt podróży, tylko w przypadku, gdy taka zmiana jest nieznaczna. Inne warunki określa § 651f ust. 2 BGB (niemiecki kodeks cywilny).

3.6 Punktem odniesienia pkt. 3.3- 3.5  jest określona w § 651f ust. 1 i ust. 2 BGB (niemiecki kodeks cywilny) możliwość uzgodnienia w treści umowy zastrzeżenia odnośnie wprowadzenia zmian. W celu wyjaśnienia należy zauważyć, że nie narusza to ważności §§ 651f, 651g BGB (niemiecki kodeks cywilny).

4. Odstąpienie od umowy przez podróżnego przed rozpoczęciem podróży; odszkodowanie; zalecenie dotyczące zawarcia umowy ubezpieczeniowej

4.1 Odstąpienie od umowy przez podróżnego przed rozpoczęciem podróży reguluje przepis ustawy § 651h BGB (niemiecki kodeks cywilny). Podróżnemu zaleca się skorzystanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej.

4.2 EGZ może określić konkretną kwotę odszkodowania uregulowanego przepisem w § 651h niemiecki kodeks cywilny (BGB) albo żądać wypłaty jako ryczałt w formie procentu z kwoty ceny podróży zgodnie z § 651h BGB (niemiecki kodeks cywilny). W przypadku, gdy EGZ zdecyduje się na formę ryczałtową, wtedy odszkodowanie należne od podróżnego kształtuje się następująco (procenty odnoszą się do ustalonej ceny umownej za podróż):

4.2.1     wycieczki jednodniowe  i w opcji z pełnym wyżywieniem:

odstąpienie od umowy
- do 21  dni przed rozpoczęciem podróży – bezpłatnie
- od 20. do 08. dnia przed rozpoczęciem podróży – 30%
- od 07. dnia przed rozpoczęciem podróży wzgl. niestawienie się w dniu podróży – 50 %

4.2.2     wycieczki wielodniowe:

odstąpienie od umowy
- do 30 dni przed rozpoczęciem podróży – bezpłatnie
- do 29. dnia przed rozpoczęciem podróży wzgl.
- niestawienie się w dniu podróży – 50 %

4.2.3  Uregulowania szczególne dla grup (przynajmniej 10 osób; wycieczki i projekty kilkudniowe, noclegi):

odstąpienie od umowy
- do 30 dni przed rozpoczęciem podróży 15 % lub przynajmniej 25,00 €,
- od 29. do 22. dnia przed rozpoczęciem podróży 30 %
- od 21. do 15. dnia przed rozpoczęciem podróży 50 %
- od 14. do 08. dnia przed rozpoczęciem podróży 60 %
- od 07. do 02. dnia przed rozpoczęciem podróży 80 %
- od jednego dnia przed rozpoczęciem podróży do dnia
- rozpoczęcia podróży wzgl. niestawienie się do podroży 90 %

przypadające na osobę nie przekraczające minimalnej ilości uczestników.

4.2.4 Uwzględniając powyższe podstawą ustalenia stosownego odszkodowania jest chwila otrzymania przez EGZ oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Odszkodowanie zgodnie z niniejszymi uregulowaniami jest również wtedy zasadne, jeżeli podróżny nie stawi się wyznaczonym w potwierdzeniu rezerwacji czasie i miejscu rozpoczęcia podróży lub jeśli podróż nie może się odbyć z powodu nieprawidłowości w dokumentach podróżnych, tj. np. paszport lub niezbędna wiza, a nie powstałych z winy EGZ .

4.3 Podróżny ma możliwość wykazania, że EGZ nie poniosła żadnej szkody lub poniosła szkodę znacznie mniejszą niż tę, którą określają wartości ryczałtowe w pkt. 4.2.1 - 4.2.3.

4.4 § 651h BGB (niemiecki kodeks cywilny) pozostaje nienaruszony; dotyczy to w szczególności § 651h ust. 3 BGB (niemiecki kodeks cywilny) (okoliczności, w których organizator podróży nie może żądać odszkodowania).

4.5 Podróżnemu zaleca się niniejszym zawarcie umowy ubezpieczenia od kosztów odstąpienia od umowy o podróż lub ubezpieczenia dotyczącego pokrycia kosztów udzielenia pomocy włącznie z transportem powrotnym w razie wypadku, choroby lub śmierci.

5. Osoba zastępująca/zmiana rezerwacji

5.1 Wyznaczenie w umowie osoby zastępującej regulują przepisy prawa (przeniesienie umowy zgodnie z § 651e BGB – niemiecki kodeks cywilny). Odpowiednie oświadczenie podróżnego uważa się w każdym przypadku za złożone w terminie, jeśli wpłynie ono do EGZ nie później niż na siedem dni przed rozpoczęciem podróży. EGZ może sprzeciwić się wyznaczeniu osoby trzeciej, jeśli nie spełnia ona umownych wymogów dotyczących podróży.

5.2 Osoba trzecia i podróżny ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec EGZ odnośnie kosztów podróży oraz kosztów dodatkowych związanych z uczestnictwem osoby zastępującej. Zakres ten regulują przepisy prawa.

5.3 Podróżującemu nie przysługują roszczenia prawne do dokonania zmiany rezerwacji (= zmiany terminu, celu, miejsca rozpoczęcia podróży, noclegu czy transportu). W przypadku zmian rezerwacji dokonanych na życzenie podróżnego, EGZ może zażądać uiszczenia opłaty związanej ze zmianą rezerwacji w wysokości 15,00 €. Od 31. dnia przed rozpoczęciem podróży – o ile zmiany na życzenie podróżnego wiążą się nie tylko z niewielkimi kosztami – nie ma możliwości dokonania zmiany rezerwacji. W przypadku, gdyby podróżny chciał dokonać zmiany rezerwacji od 31. przed rozpoczęciem podróży, może skorzystać z możliwości odstąpienia od umowy zgodnie z pkt. 4 i dokonać nowej rezerwacji. Skutki prawne w takiej sytuacji reguluje pkt. 4. W celu wyjaśnienia należy zauważyć, że regulacje zawarte w pkt. 5.3 nie dotyczą zmian, których dokonanie staje się niezbędne z powodu niewypełnienia przez EGZ jej ustawowych obowiązków informacyjnych (patrz zwłaszcza § 651d ust. 1 BGB – niemiecki kodeks cywilny).

6. Odstąpienie od umowy i wypowiedzenie umowy przez EGZ

6.1 Prawa EGZ do odstąpienia od umowy przed rozpoczęciem podróży określają przepisy prawne, a w szczególności § 651h ust. 4, ust. 5 BGB (niemiecki kodeks cywilny).

6.2 EGZ ma prawo po bezskutecznym upomnieniu do wypowiedzenia umowy z ważnego powodu ze skutkiem natychmiastowym, gdy podróżny lub inna osoba, o której mowa w pkt. 1.2, w sposób ciągły zakłóca przebieg podróży lub też zachowuje się w sposób niezgodny z umową do tego stopnia, że dalsze realizowanie umowy przez EGZ, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności danego przypadku i przy rozpatrzeniu obustronnych interesów, nie jest już możliwe. W przypadku tego rodzaju wypowiedzenia EGZ zachowuje prawo do uiszczonej ceny podróży. Wydatki zaoszczędzone wskutek takiego przedterminowego zakończenia umowy, zyski z innego spożytkowania niewykorzystanych świadczeń oraz ewentualne zwroty ze strony świadczeniodawców będą naliczane na rzecz podróżnego. Ewentualne dodatkowe koszty za transport powrotny ponosi podróżny.

7. Odpowiedzialność EGZ

7.1 Odpowiedzialność EGZ wynikająca z umowy za szkody niebędące uszkodzeniami ciała i niespowodowane z winy EGZ (włącznie z innymi osobami działającymi w imieniu EGZ) ogranicza się do trzykrotności ceny podróży.

7.2 Maksymalna wysokość kwoty odpowiedzialności zgodnie z pkt. 7.1 zależna jest zawsze od poszczególnego podróżnego i poszczególnej podróży.

7.3 Jeżeli świadczenia obce, w których EGZ jest jedynie pośrednikiem, zostaną wyraźnie zaznaczone w opisie oferty podróży i/lub w potwierdzeniu rezerwacji, tak, aby podróżny mógł rozpoznać, że nie są to świadczenia EGZ (np. wycieczki, imprezy sportowe, wyjścia do teatru, wystawy itp.), to wówczas EGZ nie odpowiada ani za utrudnienia w spełnieniu tych świadczeń, ani za szkody osobowe i rzeczowe powstałe w związku z ich wykonywaniem. W celu wyjaśnienia należy zauważyć, że powyższe zdanie nie narusza regulacji ustawowych dotyczących pośrednictwa turystycznego i pośrednictwa w świadczeniu powiązanych usług turystycznych; to samo odnosi się do odpowiedzialności EGZ wynikającej z wszelkich innych przyczyn.

8. Przeniesienie roszczeń

Przeniesienie roszczeń podróżnego wobec EGZ na rzecz osób trzecich jest dopuszczalne jedynie za zgodą EGZ. Nie dotyczy to członków rodziny, którzy również uczestniczą w podróży.

9. Uregulowania paszportowe, wizowe i zdrowotne

9.1 W przypadku podróży wiążących się z przekroczeniem granicy EGZ powiadomi podróżnego zgodnie ze swoimi ustawowymi obowiązkami informacyjnymi o ogólnych wymogach paszportowych i wizowych kraju docelowego, podając przybliżone terminy oczekiwania na wizy oraz informacje o warunkach zdrowotnych.

9.2 Podróżny jest zobowiązany do uzyskania niezbędnych dokumentów podróżnych. W sytuacji, gdy podróżny nie może wziąć udziału w podróży z powodu braku dokumentów podróżnych lub ich niekompletności, ponosi on pełną odpowiedzialność za wynikające z tego faktu konsekwencje, w szczególności związane z uprawnionymi żądaniami EGZ dotyczącymi naliczenia opłat za odstąpienie od umowy zgodnie z pkt. 4. Powyższe zdanie nie ma zastosowania, jeżeli brak dokumentów podróżnych jest wynikiem naruszenia przez EGZ ustawowych obowiązków informacyjnych.

10. Rozstrzyganie sporów     

Podróżny zostaje niniejszym poinformowany, że EGZ nie uczestniczy w dobrowolnym postępowaniu mającym na celu rozstrzyganie sporów konsumenckich. Z tego względu EGZ nie ma możliwości skorzystania z internetowej platformy do rozstrzygania sporów udostępnionej przez Komisję Europejską na stronie http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

11. Postanowienia końcowe

11.1 W przypadku, gdy w niniejszych warunkach podróży poszczególne postanowienia są wzgl. będą nieskuteczne, nie narusza to skuteczności pozostałych postanowień oraz umowy o podróż.

11.2 Umowa o podróż i jej wykonanie opiera się wyłącznie na prawie Republiki Federalnej Niemiec.

11.3 Miejsce wykonania świadczenia oraz sąd właściwy do składania pozwów w związku z umową o podróż znajduje się w Görlitz, o ile podróżnym jest osoba prowadząca działalność zarobkową lub gdy podróżny nie posiada właściwego sądu w kraju lub po zawarciu umowy jego miejsce zamieszkania lub jego zwyczajowego miejsca przebywania przeniósł za granicę. W innym przypadku stosuje się do miejsca wykonania świadczenia i do sądu właściwego przepisy prawa.

Niniejsze warunki podróży są obowiązujące dla:

 

Europastadt GörlitzZgorzelec GmbH

ds. Rozwoju Gospodarczego, Marketingu Miast i Turystyki prawnie reprezentowana przez Panią Prezes Andrea Friederike Behr

Fleischerstraße 19

02826 Görlitz

(Federalna Republika Niemiec)

Tel.: +49 3581 4757-0, Fax: +49 3581 4757-47

E-Mail: willkommen@europastadt-goerlitz.de

 

 

Warunki wycieczki obowiązują organizatora turystyki:

Europastadt GörlitzZgorzelec GmbH
Fleischerstraße 19
D-02826 Görlitz
Tel.: +49 (0)3581 4757-0
Fax: +49 (0)3581 4757-47
witamy@europastadt-goerlitz.de
Niemiecki rejestr handlowy: AG Dresden HRB 13937
Dyrektor zarządzający: Eva Wittig

 

Tu znajdą Państwo Ogólne warunki handlowe spółki Europastadt GörlitzZgorzelec GmbH do pobrania w formacie pdf:

Ogólne warunki ofert wycieczkowych

Deklaracja dostępności Polityka prywatności Button - Nach oben scrollen Button - Nach oben scrollen